Eolas Fuinn

[metaslider id=566]

[tab name=’Eolas Fuinn’]

Bunaíodh Fóram na nÓg i 2009 ag daoine a raibh suim acu san obair óige agus sa Ghaeilge i gcoitinne. Bhí sé d’aidhm ag an ghrúpa seo tacú le fás agus forbairt na hearnála óige Gaeilge trí treoir agus guth straitéiseach stócaireachta a sholáthar don earnáil sin.  Aithnítear go raibh gá le grúpa réigiúnach leis na forbairtí seo a stiúradh.

Oibríonn Fóram na nÓg ar leas na gclubanna óige Gaeilge, idir na hoibrithe agus na daoine óga féin.  Tá sé mar phríomh-chúspóir ag an Fhóram na clubanna seo a laidriú  agus a fhorbairt. Is é an miseán ráiteas s’againn é:

‘Fás agus forbairt na hearnála óige Gaeilge a éascú, le freastal ar riachtanais oideachais agus shóisialta aos óg na Gaeilge.’

Déantar seo trí dheiseanna oiliúna a chur ar fáil do dhaoine atá ag obair san earnáil,  comhordú a spreagadh idir clubanna difriúla agus comhairle a thabhairt do chlubanna ar fhoinsithe maoinithe agus ar ghnéithe riaracháin eile.

Comh maith leis sin, déanann Fóram na nÓg obair ar leas na hearnála ar fad mar eagraíocht ionadaíochta.  Déantar abhcóideacht agus stócaireacht don earnáil, le cinntiú go dtugtar an t-aitheantas agus na háiseanna atá tuillte aige.   Tugann Fóram na nÓg tacaíocht do ghrúpa ar bith atá ag iarraidh club óige Gaeilge a bhunú ina gceantar féin.

[/tab]

[tab name=’About Us’]

Fóram na nÓg was established in 2009 by a group of people who had an interest in both youth work and in the Irish language.  The aim of this group was to assist with the growth and development of the Irish-medium youth sector through providing guidance and a strategic advocacy to the sector.

Fóam na nÓg works on behalf of the Irish-medium youth clubs, both for the workers and volunteers and the young people themselves.  It is the main aim of Fóram na nÓg to strengthen and develop these clubs.  Our mission statement is:

‘To facilitate the growth and development of the Irish-medium youth sector, to attend to the educational and social needs of young Irish speakers.’

This is done through providing training opportunities to people working in the sector, encouraging co-ordination between different clubs and giving advice to clubs on sources of funding and other aspects of administration.

Fóram na nÓg also works on behalf of the sector as a whole as a representative organisation.  It carries out lobbying and advocacy on behalf of the sector to ensure that it receives the recognition and resources that are needed.  Fóram na nÓg also assists any group which would like to establish an Irish-medium youth group in its own area.

[/tab]

[end_tabset]